ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δημοπρασία του υπ’ αριθμ. 7 δημοτικού καταστήματος στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου στις 8/8/2017)

Εκτίθεται σε δεύτερη επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 7 ισογείου Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 98/2017 απόφασή της.

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την Τρίτη 8 Αυγούστου 2017 ως εξής ...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2017-6132.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6132/20172η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δημοπρασία του υπ’ αριθμ. 7 δημοτικού καταστήματος στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου στις 8/8/2017231 kB

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δημοπρασία του υπ’ αριθμ. 7 δημοτικού καταστήματος στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου στις 2/8/2017)

Εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 7 ισογείου Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 98/2017 απόφασή της.

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την Τετάρτη 2 Αυγούστου 2017 ως εξής ...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2017-5887.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5887/2017ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δημοπρασία του υπ’ αριθμ. 7 δημοτικού καταστήματος στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου στις 2/8/2017232 kB

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη)

Ο Δήμος Μετσόβου γνωστοποιεί ότι πρόκειτε να προσλάβει ένα Εδικό Συνεργάτη με γνώση σε θέματα Διαχείρισης τεχνικών έργων.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2017-4994.pdf)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 4994/2017 201 kB

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (Δημοπρασία του υπ’ αριθμ. 7 δημοτικού καταστήματος στην κεντρική πλατεία του Μετσόβου στις 24/7/2017)

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 7 (23,00τ.μ.) ισογείου Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία της Δ.Κ. Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 98/2017 απόφασή της.

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 ως εξής ...

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2017-5504.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5504/2017 242 kB

Διακήρυξη Δημόσιου Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την "Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων ασφαλείας στις παιδικές χαρές του Δήμου Μετσόβου" έως 17 Ιουλίου 2017

Ο Δήμος Μετσόβου προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4412/2016 και την κείμενη νομοθεσία, όπως αναφέρεται στη σχετική διακήρυξη και κάθε άλλη Νομοθετική Διάταξη, που την εξειδικεύει και την εφαρμόζει, με ηλεκτρονικές σφραγισμένες προσφορές για την "Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων και δαπέδων ασφαλείας στις παιδικές χαρές του Δήμου Μετσόβου, προκειμένου να πιστοποιηθούν σε εφαρμογή της υπ'αριθμ. 18239/05-05-2014 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών", συνολικού προϋπολογισμού 214.359,12 € με Φ.Π.Α., (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α.: 172.870,26 €, Φ.Π.Α. 24%: 41.488,86 €). Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάση κριτηρίων (συντελεστών βαρύτητας) όπως περιγράφεται στην σχετική διακήρυξη.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία, τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών [Άρθρο 27 παρ. 1 εδ. 2 και παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016) από την ημερομηνία ανάρτησης της διακήρυξης αυτής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.). Ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του διαγωνισμού στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και καταληκτική ημερομηνία και ώρα η 17-07-2017, Δευτέρα και ώρα 14:00.

Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα...

Συνημμένα αρχεία:
FileDescriptionFile size
Download this file (diak-2017-4499.pdf)ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 4499/2017Ορθή επανάληψη220 kB
Download this file (Διακήρυξη 2017-4499.doc)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4499/2017Ορθή επανάληψη378 kB